Stručný popis:

 

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daňovník je povinný písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od zániku daňovej povinnosti.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení 

VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
  • Oznámenie o zriadení prevádzky, príp. o zrušení prevádzky
  • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, VI. oddiel Priznanie k dani za predajné automaty

Tlačivá na stiahnutie:

 

Vybavuje:

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674

Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk

       viera.kublova@kysuckenovemesto.sk  

 

Doba vybavenia:

 

do 30 dní

 

Poplatok:

 

Poplatok v zmysle VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

 

Späť