Daň za nevýherné hracie prístroje

Stručný popis:

 

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení 

VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
  • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, VII. oddiel Priznanie k dani za nevýherné hracie automaty

Tlačivá na stiahnutie:

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674

Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk

        viera.kublova@kysuckenovemesto.sk  

 

Doba vybavenia:

 

Do 30 dní

 

Poplatok:

 

Poplatok v zmysle VZN č. 9/2008 o miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto

Späť