Zníženie dane z nehnuteľnosti

Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov na základe predložených dokladov preukazujúcich nárok na zníženie dane.

Čítať ďalej…

Daň z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu podáva čiastkové priznanie ak mu vznikne alebo zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru (kúpa, predaj, darovanie, zámena nehnuteľnosti, vydané stavebné a kolaudačné rozhodnutie).

Čítať ďalej…

Daň za ubytovanie

Platiteľ dane je povinný písomné oznámenie zaslať štvrťročne správcovi dane hlásenie o počte prechodne ubytovaných osobách a prenocovaní do 10 dní od skončenia štvrťroku.

Čítať ďalej…

Daň za predajné automaty

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daňovník je povinný písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od zániku daňovej povinnosti.

Čítať ďalej…

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Čítať ďalej…

Daň za psa

Základom dane za psa je počet psov.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane  a zaniká posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Čítať ďalej…

Evidencia psov

Každý držiteľ psa na území mesta Kysucké Nové Mesto je povinný prihlásiť/odhlásiť psa do/z evidencie.

Čítať ďalej…

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku  poplatkovej povinnosti a podať oznamovaciu povinnosť. Zmeny skutočnosti na vyrúbenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30dní odo dňa, keď tieto nastali.

Čítať ďalej…